Gezinsblad
Arijen Joosten (Adriaen) van Rijt, geb. te Schiedam 1608, ovl. te Kethel, begr. te Kethel 27 sep 1661, zoon van Joost Vrancken van Rijt en Machteld Jansdr den Aechter (Exter)
broer van Vranck Joosten van Rijt. Overleden tussen 1661 en 1667.

P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N - RECHTERLIJK ARCHIEF KETHEL EN SPALAND 1672/1684:
Claes Arijensz. van Rijt, Gerrit Arijensz. van Rijt, Vranck Arijensz. van Rijt, Jan Arijensz. van Rijt, Cornelis Francken Slobbe gehuwd met Geertje Arijensdr. van Rijt, Arijen Hillebrantsz. Ouwervest gehuwd met Maritgen Arijensdr. van Rijt, LeendertArijensz. van Winden gehuwd met Fijtgen Arijensdr. van Rijt, voor hunzelf en vervangende Joost Arijensz. van Rijt, allen kinderen en erfgenamen van Maertje Claesdr. van Santvliet die weduwe en boedelhoudster was van Arijen Joosten van Rijt. Zij bekennen verkocht te hebben aan Gerrit Keijser wonende te Rotterdam, een partij land van ouds begroot op 12 morgen 85 roeden en bij meting van de gezworen landmeter Nicoles Stampioen te Rotterdam, groot bevonden 12 morgen 8 roeden. Gelegen in de Oostabspolder, belend ten N: Claes Dircxz. Goutappel, ten Z: Job Arijensz. de Goede, Cornelis Pietersz. Ruijter en Bonefaes Cornelisz., ten O: de Delfse Schie en ten W: de Polderweg. De 2 jongste opdrachtbrieven in dato 14-
05-1603 en 18-03-1609. Niet belast. Prijs f 5.700, contant geld en een obligatie van f 2.700.

Gehuwd te Schiedam(gerecht) 19 jul 1634, @N276@ met:
Maertgen Claesdr van Santvliet, ovl. voor 1672, dochter van n.n. van Santvliet en Sijtge Maertensdr (Fijtge) Verdel
1) Gerrit Arijens van Rijt, ovl. 1710, Gaardersregister Zouteveen 1709-1738., begr. te Zouteveen 29 mrt 1710
Gerrit was getuige bij het maken van een testament op 1-12-1674 te Berkel.
met:
Maartje Joppesz van Dijk, ovl. 1723, begr. te Zouteveen 22 nov 1723, dochter van Jop Jacobse van Dijk en Claasje van Nierop
2) Vranck Arijens van Rijt, ovl. te Pijnacker, begr. te Rijswijk 16 feb 1694
Gehuwd (kerk) te Rijswijk(Oud Katholiek) 2 feb 1683 met:
Annetje Joris van der Voort, ovl. ± 1709, begr. 11 okt 1709 1e huwelijk 2e huwelijk
3) Maritgen Arijensdr(Grietje) van Rijt, geb. te Berkel en Rodenrijs, ovl. 16 sep 1723, begr. te Berkel en Rodenrijs
testament in 1703, Maertie is ziek vanaf 1720.

Rechterlijk archief Souteveen:
Gillis Leendertsz. oud schepen alhier is schuldig aan Grietgen Ariens van Rhijt, de somme van f 2.000 carolus van 40 gr. het stuk, ter zake van de cassatie van een obligatie onder de hand getekend in dato 11-05-1666. Hij verbindt hieraan 10 morgen land met een huis, schuur, barg en geboomte, staande op een gedeelte waarin de comparant woont. Het land bestaat met nog 3 morgen van de Heilige Geest te Delft, in 3 weertjes en is gelegen aan de Gatweg en in nog 2 weren aan de noordzijde van de Gatweg, recht tegenover de 3 weertjes, met nog een weertje bezijden de 2 voorn. weren, allen begrepen in de opdrachtbrief in dato 05-08-1665 verleden t.b.v. de comparant door Cornelis van der Hoog. Kanttekening: Jacob Jacobsz. Verheul gehuwd met Grietie Arients van Rijt, hierboven vermeld, bekent voldaan te zijn. Het zegel is afgesneden en mitsdien geroijeerd. Actum 22-05-1681.
met:
Jacob Jacobsz Verheul, ovl. ± 1690
4) Claes Arijens (Adriaensz) van Rijt, geb. ± 1640, ovl. te Souteveen ± 1708
Gemeentearchief Schiedam - NotariŽle indices: 26 juni 1670:
O.N.A. inv. no.: 763 blz.: 505 weduwe van Franck Joosten van Rijt, geassisteerd met Jacob Joosten van der Slodt, wonende tot Blijswijck, en Wouter Cornelisz. Verheul, wonende tot Berckel, haar gekoren voogden in dezen, ter eenre, en Jannetje Francken van Rijt,weduwe van Cornelis Arijensz. Sijdeman, wonende tot Pijnacker, geassisteerd met Claes Arijensz. van Rijt, wonende op de Hooren, en Arijen Hillebrantsz. Ouwervest, wonende tot Berckel, haar gekoren voogden in desen, dochter en enige erfgename van de voornoemde Franck Joosten van Rijt, ter andere zijde, compareerden 31 december 1670, en verklaarden met elkander geaccordeerd te zijn over de verdeling van de nagelaten goederen van Franck Joosten van Rijt. O.N.A. inv. no.: 763 blz.: 757
++ STATEN VAN HET AANTAL HOORNBEESTEN, PAARDEN EN HOEVEELHEDEN HOOI IN DE AMBACHTEN VAN DELFLAND AANWEZIG d.d. 1672 : Claes Arijsz. van Rijt: 20 koeien; 1 vaars; 5 kalveren en 36 voeren hooi.
------------
Claes was bouwman (pachtboer), eerst op de Noord Hoorn, later onder Hodenpijl, Kethel en Zouteveen.
met:
Maria Pietersdr. de Ruyter, ovl. ± 1678 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Pieter Cornelisz. de Ruyter en Jannetje Jans
5) Geertje Arijensdr van Rijt, geb. ± 1640, ovl. 1 sep 1704
Ondertrouwd te Schiedam(RK) 11 nov 1662, @N345@ met:
Cornelis Francken Slobbe
Protocol van schout en schepenen van Spaland:
Nr. 126 folio 97v. d.d. 02-06-1685.
Vranck Cornelisse Slobbe en Grabel Harmense Overgaegh gehuwd met Neeltje Cornelis Slobbe, mitsgaders Willem Cornelisse Slobbe, kinderen van Claasje IJsbrant van Rijt, erfgenamen van Maartjen IJsbrants van Rijt, welke het navolgende land aan haar vader IJsbrant Willemsz. van Rijt gelegateerd en besproken had, hebben in die kwaliteit verkocht aan Gerrit Joppen van Velsen wonende ambacht Kethel, 2 morgen land, zijnde middelmatig spaland, belend ten O: Gerrit Arijense van der Dussen, ten Z: de koper zelf, ten W: Joris Cornelisse en ten N: de Woudweg. De oude waarbrief in dato 07-05-1653. Vrij en niet belast. Koopsom f 700 carolus, contant geld.
-----------------------------------
Uit "De Katholiek" Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift - nieuwe reeks - vijfde deel - 1877"
-
Toen op een Zondag van het jaar 1617 pr. Ludovicus Makeblijde te Delft, vroeg in den morgen, den burgers ten dienste was geweest, kwam hem tegen negen ure een landman verzoeken, hem naar Vlaardingen te willen volgen; de priester doet dit en treft aldaar een huisgezin aan, tellend: vader en moeder en tien kinderen. Vijf der tien kinderen waren door een predikant gedoopt; de overige vijf, waarvan het jongste bijna drie jaren oud, waren ongedoopt gelaten; en de ouders hadden nimmer het Sakrament der Biecht ontvangen. Vier uren werden besteed aan onderwijs en opwekking, waartoe een Delftsche leek, Hendrik Veldius genoemd, behulpzaam was. De goede uitslag van dezen hier herdachten toga was
de verzoening der ouders en de aanwinst (door den H. Doop of dezes aanvulling) der tien kleinen voor de Kerk. Rijk beloond voor hunnen arbeid trokken pr. Makeblijde en zijne reisgezellen tegen den avond blijmoedig
huiswaarts, naar Delft. Waarschijnlijk zijn de bouwhoeven en andere woningen in het Vlaardinger-ambacht en de Souteveenen gelegen, en waarheen de toesnellende priesters zich verkleed of vermomd begaven om er te kerken, veiligheidshalve meermalen verwisseld; zůů ging het immers elders overal in die dagen doorgaans toe? In onze streek zal echter het kerk of vergadering houden wel meestal hebben plaats gevonden in de Souteveenen, dewijl in deze heerlijkheid verre weg het grootste gedeelte der bewoners Roomsch-Katholiek was gebleven:
in 't jaar 1666 waren alhier nog Ątwee paepsehe schepenen : Mees Dircxsz. Lauwevschilt en Cornelis Franke Slobbe en een paepsch gasthuismeester";
in 1668 was er zelfs Ąeen derde paepsche schepen gesteld; de papisten verre aldaer sijnde de meeste in Getale , zoodat er zelfs geen welgeboren mannen aanwezig waren: in consideratie, dat daer geen personen van de gereformeerde religie sin, bequaemom die ampten te bedienen."
6) Joost Arijensz van Rijt, geb. ± 1645, ovl. te Vlaardingen 1690, begr. te Vlaardingen 17 jan 1690
Gemeentearchief Schiedam - notariŽle archieven: 1682:
Andries Melijn,
Sult ghij bij soo een man te kerck gaen", aldus vroeg Joost Arijensz. van Rijt aan Cornelis Cornelisz.Overgauw, wonende binnen Vlaardingen, ze aldaar in dato 22 nov. 1682.

Ondertrouwd te Delft(gerecht) 22 aug 1675
Gehuwd te Delft(gerecht) 8 sep 1675, @N390@ met:
Sigeberta Jansdr (Zijburg/Lijstbeth) Oosterlaen, geb. ± 1655, dochter van Jan Pietersz Oosterlaen en Cornelia Jansdr. van der Houve
7) Willem Ariens van Rijt, geb. ± 1650
Ondertrouwd te Delft 3 apr 1722
Gehuwd te Delft 19 apr 1722 met:
Trijntge Jacobs Berckhout, geb. ± 1680 1e huwelijk 2e huwelijk
8) Jan Arijensz (Joannes) van Rijt, geb. te Vlaardingen ± 1650, ovl. te Vlaardingen 1 mei 1720
Rechterlijke archieven Souteveen:
Nr. 149 folio 132v. d.d. 28-05-1680.
Jan Benier procureur op Maassluis met last van Dirck Gerrebrantsz. Hensbroeck, verleden voor notaris Glaude van der Toll te Maasland in dato 07-05-1680, transporteert aan Jan Arijensz. van Rijt wonende te Vlaardingen, 3 morgen 3 hond vrij patrimoniaal weiland, gelegen aan de Zijl alhier, strekkende uit de Vlaardingse vaart oostwaarts op tot aan de Zijlsloot, belend ten Z: de Zijl van Vlaardinger-ambacht en Jacop Jacobsz. van der Burgh de jonge en ten N: Adriaen Pietersz. Hoochveen. Dirck Gerrebrantsz. Hensbroeck heeft het land op 23-02-1680 publiekelijk verkocht.
Belast met 2 brieven, de ene van f 800 en de andere van f 600, met 2 jaar renten tegen f 6 van het honderd in het jaar. De rentebrieven komen toe Heijnderick de Man notaris te Schiedam. Verder vrij en niet belast. Prijs f 1.597, contant geld, boven de voorsz. somme van f 1.568, tezamen f 3.165.
Jan Arienss maakt op 24-11-1703 zijn testament te Berkel.

Gehuwd te Vlaardingen(Geref.) 1678 met:
Petronella Willemsdr (Pietertje) Dijcxhoorn, geb. te Vlaardinger Ambacht ± 1650, ovl. te Vlaardingen 1713, begr. 1 okt 1713, dochter van Willem Pietersz Dijcxshoorn (Dijkshoorn) en Trijntje Cornelisdr Suijthoorn
9) Fijtge Arijens (Sophia) van Rijt, geb. voor 1652, ovl. 1685
Ondertrouwd te Delft 4 feb 1672
Gehuwd te Rijswijk 21 feb 1672 met:
Leendert Arijensz van (der) Winden, geb. ± 1650
Hoofdindex A-Z