Gezinsblad
Vranck Joestensz , geb. te Delfgauw ± 1535, ovl. te Naeldwijckerbrouck 26 apr 1599, begr. te Naeldwijck, zoon van Joost Hillebrantsz. en Grietge Cornelisdr.
GA Delft. Archief van de ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, nr. 118, fol. 51- 51v, 51v-52 d.d. 7 mei 1565:
Comparitie van Adriaen Willemsz., Jan Willemsz. Brasser, Jonge Jan Willemsz., Heijndrick Corstensz., Jan Pietersz. Groenevelt, Vranck Joestez. als mannen en voogden van hun huisvrouwen en Adriaen Jacobsz. Bruser als voogd van Annetgen Willemsdr., alle erfgenamen van wijlen Maritgen oude Willem Pieterszoons wede, hun moeder z.g. verkopen aan Lenaert Willemsz., hun broeder.
-----------
Wonende 24-05-1570 te Delfgauw, Ambacht Hof van Delft, Naaldwijkerbroek, Ambacht Naaldwijk 20-09-1577 e.v., beleend met grafelijke leen onder Wateringen 16-07-1578, leenman van Hontshol 28-01-1581, gezworene en Ambachtsbewaarder van Hof van Delft, schepen van Wateringen, testeert op 01-04-1597 te Naaldwijk, overleden tussen 01-04-1597 en 23-02-1600, huwt voor 07-05-1565:
---
NOTARIELE AKTEN NAALDWIJK:
door notaris Cornelis Aertsz. Ketelaer
Nr. 6 folio 9 d.d. 01-04-1597.
Vranck Joosten gehuwd hebbende Grietgen Willemsdr. wonende te Naaldwijkerbroek, maken hun testament reciproce. Benoemd worden hun kinderen genaamd: Willem Vranckensz., Cornelis Vranckensz., Joost Vranckensz., Maertgen Vranckendr. en de kinderen van Grietgen Vranckendr. verwekt bij haar tegenwoordige man Joris Meesz. Gedaan ten huize van de testateuren ter presentie van Pieter Aertsz. buurman en Arent Lenaerdsz. Poortman dienstbode aldaar als getuigen.
---
Vranck zijn grafsteen is terug te vinden op het koor in de NH-kerk in Naaldwijk (in 2013 - onder een tafeltje).
----
Leenregister Hontshol:
28-1-1581: Dirck Jansz. bij Quynsheul na overdracht door Heyman Jansz. namens Joest Cornelisz. en draagt het leen over aan Vranck Joestensz. te Naeldwijckerbrouck.
Het gaat om 1 morgen land in Naeldwijckerbroeck, belend ten oosten: Heynrick de goutsmit, ten zuiden: Willem Maertensz., ten westen: Huych Symonsz., ten noorden: een vliet.

Gehuwd te Delft ± 1565 met:
Grietje Willemsdr , geb. te Den Hoorn ± 1545, ovl. te Naaldwijk 1608, dochter van Willem Pietersz (d'oude) en Maritgen Jansdr
1) Grietgen Vranckendr , geb. ± 1564, ovl. voor 1622
Gehuwd te Naaldwijk 21 mei 1589 met:
Joris Meesz van der Meer, geb. te Poeldijk, ovl. voor 1610
2) Cornelis Vranckensz van Rijt, geb. te Honselersdijk ± 1570, ovl. te Honselersdijk 17 mei 1648, begr. te Naaldwijk 20 mei 1648, beroep(en): Weesmeester van Naaldwijk
Akten van verkoop en overdracht door Cornelis Vrancken van Rijt aan prins Frederik Hendrik van 2 hont 22 roeden land in Honselersdijk. Met bijlage. 1641. In Nationaal archief.

VAN RIJT, Cornelis Vrancken, wonende ca. 1620 te Honselersdijk, Ambacht Naaldwijk, weesmeester Naaldwijk, leenman Hontshol 15-12-1641, test. 21-04-1637 te Naaldwijk, begr. 17-05-1648 in de kerk (oud graf) te Naaldwijk, huwt voor 30-06-1622.
---
Op de plaats waar ooit de Tedingerbroekerpolder lag ligt nu het prins Claus-verkeersplein.
--
RECHTERLIJK ARCHIEF NAALDWIJK: Nr. 23 d.d. 21-04-1637.
Notaris Jan Pietersz. Timmers te ’s-Gravenzande.
Cornelis Vrancken van Rijt en Trijntgen Claesdr. wonende Honselersdijk, beiden gezond, maken hun testament reciproce. Maertgen Willemsdr. nagelaten weeskind van Willem Cornelisz. van Rijt hun overleden zoon, zal erven 7 morgen land aan de Mariendijk, door hun testateuren gekocht van Arij Willemsz. van der Salm. Als verder erfgenamen worden gesteld Vranck Cornelisz. van Rijt, Cornelis Cornelisz. van Rijt hun zonen en Grietgen Cornelis van Rijt hun dochter, tegenwoordig gehuwd met Maerten Adriaensz. Duijffhuijs. In hun boedel bevinden zich enige leenlanden. Gedaan op het kantoor van de notaris in presentie van Pieter Jacobsz. timmerman te Wateringen, Stoffel Jansz. Oosterhouck kaarsmaker wonende te Delft en Guert Jansz. steenhouwer wonende Honselersdijk, als getuigen.
--
Nr. 31 d.d. 17-06-1644.
Notaris Johan Timmers te ’s-Gravenhage.
Cornelis Vrancken van Rijt en Trijntgen Claesdr. wonende Honsekersdijk, herroepen het testament van 21-04-1637 verleden voor dezelfde notaris. Zij begeren nu dat Maritgen Willems, nagelaten weeskind van zaliger Willem Cornelisz. van Rijt hun zoon, nog zal hebben 14 hond land wat zij bezitten aan het Slimpad in de ambacht van Wateringen en de baljuwschap van Naaldwijk.

Gehuwd ± 1600 met:
Trijntje Claesdr van Teydingerbrouck, geb. te Stompwijk ± 1580, ovl. te Naaldwijk 1647, begr. te Naaldwijk 5 apr 1647, dochter van Jonge Claes Schrevelsz van Teydingerbrouck en Aeltgen Cornelisdr
3) Joost Vrancken van Rijt, geb. te Kethel ± 1570, ovl. te Overschie 5 aug 1656
Morgenboeken 1531-1590:
Joost Vranckenzoon zijn landt ende is groot 2 mergen 553 roeden (2 mergen 5˝ hont),Joost Vranckenzoon zijn weer daer ’t huys up staedt ende is groot 4 m 501 roeden (4 mergen)
Zie:Repertorium op lenen vd hofstede Hontshol
--------------------------------------------------
“Dingboeken”, registers van door schepenen gehouden rechtdagen:
Nr. 896 folio 268v. d.d. 26-01-1632.
Geertgen Pietersdr. weduwe Jan Arentsz. den Aechter wonende deze ambacht en Joost Vranckensz. gehuwd met Machtelt Jansdr. haar dochter, hebben geexamineerd en zijn overeengekomen ……. Hof van Holland …….. 1631 tussen de (voorn. Joost) Vrancken en Pieter Doenssen uit naam en vanwege haar comparante Geertgen Pietersdr. ter ene zijde ……. Jannetgen Crijnen weduwe Pieter Jansz. Rivert haar zoon, ter andere zijde. Zij verklaren dat op 07-03-1626 tussen henlieden comparanten en Pieter Jansz. Rivert (toen nog in leven) geen afrekening is gemaakt nopens de kusting in hetzelve verhaal geroerd.
----------------------------------------------------
GA Delft, not. arch. Delft, inv. nr. 1930 d.d. 16 augustus 1656, nr. 10. Inventaris opgemaakt door notaris Gerrit van der Wel te Delft ten verzoeke van Vranck Joostensz. van Rijt, Arijen Joosten van Rijt, en Willem Joosten van Rijt, mitsgaders Andries Arijensz. Oolijman getrout hebb. Maritgen Joosten van Rijt, elk voor haar zelf en nog als voogden van de twee nagelaten kinderen van za. Maritgen Joosten van Rijt, alle kinderen en kindskinderen van de voorn. Joost Vranckensz. van Rijt en MachteltJans. zal.
----------------------------------------------------
Protocollen van voor schout en schepenen verleden akten van transport, schuldbekentenis, borgstelling, testament: Kethel
Nr. 28 folio 25 d.d. 14-05-1603.
Jan Gerritsz. Delft met procuratie van Gerrit Jansz. Delft zijn vader, de procuratie verleden voor burgemeesters en raden van Groningen in dato 06-04-1603, heeft verkocht aan Willem Hendricxz. Gorter en Joost Vrancken, beiden wonende Kethel, 12 morgen 85 roeden land zoals Gerrit Jansz. Delft het van de Staten van Holland heeft ontvangen. Gelegen in de Oostabtspolder en belend ten N: Mathijs Jacobsz. Holierhoeck met Jan Lenertsz. bakker te Overschie en ten Z: de voorn. Gerrit Jansz. Delft, mitsgaders de weduwe van Joris bakker met haar werf en 1 morgen land en de Kerk met de Heilige Geest van Kethel, elk met ˝ morgen, mede aan de zuidzijde gelegen en achter Joris bakker werf afgeheind, welk eertijds mede annex tot de 12 morgen 85 roeden behoord heeft. Vrij en niet belast, zoals Gerrit Jansz. Delft of zijn huisvrouw het bezeten heeft en gekocht van de Staten van Holland, waarbij Gerrit Jansz. Delft het in een partij van 26 morgen 5 hond 6 roeden gekocht had. Betaald met een losrentebrief van f 100 carolus per jaar, zijnde de helft van f 200 die de Staten van Holland bij het verkopen van de voorsz. gehele partij daarop gehouden hebbe. Mitsgaders nog een schuldbrief inhoudende f 2.346, te betalen .. part gereed en de rest op 2 termijnen.

Nr. 29 folio 26 d.d. niet gedateerd.
Willem Hendricxz. gorter en Joost Vrancken beiden wonende in Kethel zijn schuldig aan Gerrit Jansz. Delft de somme van f 2.346 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van 12 morgen 85 roeden land in de Oostabtspolder, belend ten N: Mathijs Jacobsz. Holierhoeck met Jan Lenertsz. bakker te Overschie en ten Z: de voorn. Gerrit Jansz. Delft, mitsgaders de weduwe van Joris bakker die met haar werf en 1 morgen land en de Kerk met de Heilige Geest van Kethel elk met ˝ morgen daar mede aan de zuidzijde in gelegen zijn en achter Joris bakkers werf afgekaveld is, welk afgekavelde werf eertijds mede tot annex de voorsz. 12 morgen 85 roeden behoord heeft. Te betalen ? part gereed en de rest op 2 termijnen. Zij verbinden hieraan het voornoemd gekochte land.

Nr. 30 folio 27 d.d. niet gedateerd.
Willem Hendricxz. gorter en Joost Vrancken beiden wonende in Kethel zijn schuldig aan Gerrit Jansz. Delft een erfelijke rente van f 100 carolus per jaar, spruitende uit de koop van 12 morgen 85 roeden land in de Oostabtspolder, belend zoals in de vorige akte omschreven.
met:
Machteld Jansdr den Aechter (Exter), ovl. te Overschie ± 1656, dochter van Jan Arentsz den Aechter (Exter) en Geertge Pietersdr
4) Willem Vrancken van Rijt, geb. ± 1570, ovl. voor 1606
“Dingboeken”, registers van door schepenen gehouden rechtdagen: Nr. 465 folio 113v. d.d. 03-05-1612.
Louris Gerritsz. verplicht zich te betalen het vaderlijk bewijs van Isbrant Willemsz.
--------
Nr. 466 folio 114 d.d. 20-06-1612.
Louris Gerritsz. gehuwd met Claesgen Gerritsdr. weduwe Willem Vrancken heeft opgelegd en betaald het bewijs van Isbrant Willemsz., zijnde volgens uitkoopbrief f 125 en dat met de somme van f 500, in zulke voegen dat hij hetzelve bewijs in regard vanhet weeskind vergroot of vebeterd heeft met de somme van f 25. Louris Gerritsz. heeft van de f 500 op intrest genomen f 400 en Cornelis Vrancken(zijn zwager) f 100.
Nr. 467 folio 114 d.d. anno 1613.
Louris Gerritsz. en Cornelis Vrancken hebben afgelost de f 500 en weder belegd op Claes Dircxz. Vercrocht bode te Naaldwijk als principaal en Jan Dircxz. zijn broeder wonende Poeldijk als borg, volgens de rentebrief berustende onder Cornelis Vrancken.
------------------------------------------------
Protocollen van voor schout en schepenen verleden akten van transport, schuldbekentenis, borgstelling, testament. Kethel
Nr. 45 folio 39 d.d. 03-05-1604.
Willem Vranckensz. wonende Kethelpolder heeft verkocht aan Pleun Pleunsz. wonende aan de Oudendijk in Kethel, 3 morgen land gemeen gelegen met Cornelis Bonefaesz. in een kamp van 6 morgen in de Westabtspolder. Belend ten O: de kinderen van Adriaen Duijst, ten Z: Pleun Pleunsz. voorsz. c.s., te W: Cornelis Bonefaesz. voorsz. en ten N: Gerrit Jansz. Delff, Cornelis Bonefaesz. en de kinderen van Adriaen Duijst. Belast met f 400 hoofdsom, toekomende Dirck Bastiaensz. Houtuijn te Delft welke Pleun Pleunsz. tot zijn last neemt. Betaald met een schuldbrief.-
--------------------------------------------------------
Nr. 46 folio 39v. d.d. 03-05-1604.
Pleun Pleunsz. wonende Oudendijk in Kethel is schuldig aan Willem Vranckensz. wonende Kethel, de somme van f 601 van 40 gr. Vlaams uit zake van de koop van 3 morgen land in de Westabtspolder in een kamp van 7 morgen met Cornelis Bonefaesz., belend ten O: de kinderen van Adriaen Duijst, ten Z: Pleun Pleunsz. voorsz. c.s., ten W: Cornelis Bonefaesz. en de kinderen van Adriaen Duijst. Te betalen met f 200-06-11 contant en de rest op 2 termijnen. Hij verbindt hieraan de voorsz. 3 morgen.
Kanttekening: Pleun Pleunsz. exhibeerde de originele rentebrief als zijnde afgelost. Actum 15-09-1628.
Nr. 47 folio 40v. d.d. 01-05-1604.
----------------------------------------------------------
Nr. 103 folio 93 d.d. 23-02-1608.
Louris Gerritsz. gehuwd met Claesgen Gerritsdr. weduwe Willem Vranckensz. ter ene zijde en Cornelis Vranckensz. en Joost Vranckensz. omen en voogden van de nagelaten weeskinderen van Willem Vranckensz., genaamd: IJsbrant Willemsz. 13 jaar, Jan Willemsz. 12, Grietgen Willemsdr. 9 en Vranckgen Willemsz. 4 jaar, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens het vaderlijk bewijs, te weten, de weduwe zal blijven bezitten de gehele boedel met huis, barg en geboomte, eigen landen en in- en uitschulden. Daartegen zal zij de kinderen onderhouden en alimenteren tot hun 18° jaar of huwelijke staat, mitsgaders laten leren lezen en schrijven en de dochter leren naaien. Bij mondige dag zal zij nog uitreiken de somme van f 175 ieder en bij huwelijk een bruidstuk van f 100. Zij verzekert dit op 27 morgen wei- en teelland, mitsgaders huis, schuur, barg en geboomte in de Westabtspolder, daar onder begrepen 9 morgen en 1˝ morgen geestelijk land. Vrij en niet belast.
met:
Claesge Gerritsdr , geb. te Beukelsdijk 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Gerrit Jansz. en Marijtge Claesdr.
5) Maertgen Vranckendr van Rijt, geb. ± 1575, begr. te Naaldwijk 3 feb 1606
Gehuwd (kerk) te Naaldwijk 26 apr 1592 met:
Cornelis Pietersz Valck, ovl. voor 1604
Hoofdindex A-Z