Gezinsblad
Cornelis Francken Slobbe
Protocol van schout en schepenen van Spaland:
Nr. 126 folio 97v. d.d. 02-06-1685.
Vranck Cornelisse Slobbe en Grabel Harmense Overgaegh gehuwd met Neeltje Cornelis Slobbe, mitsgaders Willem Cornelisse Slobbe, kinderen van Claasje IJsbrant van Rijt, erfgenamen van Maartjen IJsbrants van Rijt, welke het navolgende land aan haar vader IJsbrant Willemsz. van Rijt gelegateerd en besproken had, hebben in die kwaliteit verkocht aan Gerrit Joppen van Velsen wonende ambacht Kethel, 2 morgen land, zijnde middelmatig spaland, belend ten O: Gerrit Arijense van der Dussen, ten Z: de koper zelf, ten W: Joris Cornelisse en ten N: de Woudweg. De oude waarbrief in dato 07-05-1653. Vrij en niet belast. Koopsom f 700 carolus, contant geld.
-----------------------------------
Uit "De Katholiek" Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift - nieuwe reeks - vijfde deel - 1877"
-
Toen op een Zondag van het jaar 1617 pr. Ludovicus Makeblijde te Delft, vroeg in den morgen, den burgers ten dienste was geweest, kwam hem tegen negen ure een landman verzoeken, hem naar Vlaardingen te willen volgen; de priester doet dit en treft aldaar een huisgezin aan, tellend: vader en moeder en tien kinderen. Vijf der tien kinderen waren door een predikant gedoopt; de overige vijf, waarvan het jongste bijna drie jaren oud, waren ongedoopt gelaten; en de ouders hadden nimmer het Sakrament der Biecht ontvangen. Vier uren werden besteed aan onderwijs en opwekking, waartoe een Delftsche leek, Hendrik Veldius genoemd, behulpzaam was. De goede uitslag van dezen hier herdachten toga was
de verzoening der ouders en de aanwinst (door den H. Doop of dezes aanvulling) der tien kleinen voor de Kerk. Rijk beloond voor hunnen arbeid trokken pr. Makeblijde en zijne reisgezellen tegen den avond blijmoedig
huiswaarts, naar Delft. Waarschijnlijk zijn de bouwhoeven en andere woningen in het Vlaardinger-ambacht en de Souteveenen gelegen, en waarheen de toesnellende priesters zich verkleed of vermomd begaven om er te kerken, veiligheidshalve meermalen verwisseld; z ging het immers elders overal in die dagen doorgaans toe? In onze streek zal echter het kerk of vergadering houden wel meestal hebben plaats gevonden in de Souteveenen, dewijl in deze heerlijkheid verre weg het grootste gedeelte der bewoners Roomsch-Katholiek was gebleven:
in 't jaar 1666 waren alhier nog twee paepsehe schepenen : Mees Dircxsz. Lauwevschilt en Cornelis Franke Slobbe en een paepsch gasthuismeester";
in 1668 was er zelfs een derde paepsche schepen gesteld; de papisten verre aldaer sijnde de meeste in Getale , zoodat er zelfs geen welgeboren mannen aanwezig waren: in consideratie, dat daer geen personen van de gereformeerde religie sin, bequaemom die ampten te bedienen."

Gehuwd (kerk) te Schiedam 17 apr 1653 met:
Claesgen Isbrants van Rijt, ovl. voor 1668, dochter van Isbrand Willems van Rijt en Leentje Simonsdr.
1) Vranck Cornelisz. Slobbe (gescheiden te Hof van Delft 2 sep 1691) met:
Ariaentje Jorisdr. Noordervliet 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk
2) Willem Cornelisz. Slobbe
3) Neeltgen Cornelisdr. Slobbe met:
Gabriel Harmensz Overgaegh

Gezinsblad
Cornelis Francken Slobbe
Ondertrouwd te Schiedam(RK) 11 nov 1662, @N345@ met:
Geertje Arijensdr van Rijt, geb. ± 1640, ovl. 1 sep 1704 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Arijen Joosten (Adriaen) van Rijt en Maertgen Claesdr van Santvliet
Hoofdindex A-Z