Gezinsblad
Vranck Willemse (Franck) van Rijt, geb. te Kethelpolder ± 1600, ovl. te Schiedam 2 feb 1674, Gerecht van schiedam: Register van overledenen:
fol.26v. - Februarij 1674: nr.537 - Den 2e dito Franck Willemsz. van Rijt van hier vervoert.
, zoon van Willem Vrancken van Rijt en Claesge Gerritsdr
27-11-1668. Vranck Willemszn. van Rijt verkoopt Arie Dircksz. Buijtewech zekere hollen berg en het erf daar deze op staat gelegen over het St Anna Zusterhuis bij de Noordmolen, belend N Pieter Cornelisz. Cooper en Z Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets met huis en erf, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de erfgenamen van Jan Wilsoet, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-05-1663, voor 127 gld in gereed geld ontvangen.
--------------------
RECHTELIJK ARCHIEF KETHEL en SPALAND: Nr. 153 folio 121 d.d. 11-04-1663.
Franck Willemsz. van Rijt wonende in de Kethelpolder bekent ten huwelijk gegeven te hebben aan Claas Franckensz. van Rijt zijn zoon, zijn comparants woning als huis, schuur, barg en geboomte met de boomgaard en de grond waarop de woning staat in de Oostabspolder. Belend ten O: en N: Andries Ramp, ten Z: de weduwe van Arijen Joosten van Rijt en ten W: de polderwatering. De jongste waarbrief in dato 14-04-1632, waarmee de comparant de woning met nog 4 hond land is opgedragen. Niet belast.
-------------------------
Oud rechtelijk archief Schiedam:
07-07-1670. Vranck Willemsz. van Rhijt wonende alhier als last hebbende van Vranck Joostenz. van Rhijt zijn neef verkoopt aan Pieter Lourisz. van Noorden een huis en erf op de Dam alhier, belend O s-heren steeg en W Jacob Jacobsz. van der Burg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Thijsz. schoenmaker alles volgens de oude waarbrief van 14-05-1639 voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
--------------------------
Protocollen van voor schout en schepenen verleden akten van transport, schuldbekentenis, borgstelling, testament. Kethel
Nr. 49 folio 37v. d.d. 16-05-1657.
IJsbrant Jansz. de Vette, Jacob Jansz. de Vette, Maertje Jansdr. de Vette weduwe Pieter Gerritsz. Caron, Vranck Willemsz. Overrijt gehuwd met Annetje Jansdr. de Vette, Claes Jorisz. mondige zoon van Trijntgen Jansdr. de Vette, mitsgaders IJsbrant Jansz. en Jacob Jansz. voorn. als gestelde voogden over het nog onmondige weeskind van dezelve Trijntje Jansdr., nog Arijen Arijensz. en Job Cornelisz. gehuwd met Maertgen Arijensdr., nagelaten kinderen van jonge Maertgen Jansdr. de Vette, allen kinderen en kindskinderen van Maertje Claesdr. die weduwe was van Jan IJsbrantsz. de Vette, hebben verkocht aan Goris Jansz. de Vette, 6/7 parten in een huis en erf waarin Goris Jansz., mede een zoon van Maertje Claesdr. en Jan IJsbrantsz. de Vette, het resterende 1/7 part zelf bezit, staande in het dorp Kethel. Belend ten N: 's-herenstraat, ten O: het Ambachts Predikantenhuis, ten W: Jan Cornelisz. Speck en ten Z: Dirck Cornelisz. Bijl. De jongste opdrachtbrief in dato 19-10-1632. Belast met een opstal van 28 st., nog een opstal van 6 st. en een van 14 st. per jaar. Prijs f 514-06-00, contant geld.

Gehuwd 28 dec 1658 met:
Annetge Jansdr de Vette, geb. te Kethel ± 1610, begr. te Kethel 2 apr 1668, dochter van Jan IJsbrantsz de Vette en Maertge Claesdr
1) Claesge Vrancken van Rijt, ovl. te Delft voor 1697
2) Willem Vranckenss van Rijt, geb. ± 1630, begr. te Kethel 17 jun 1672
Ondertrouwd te Berkel 28 dec 1658
Gehuwd te Berkel 15 jan 1659, @N2135@ met:
Marietje Jans van Alphen, geb. te Ackersdijck, ovl. ± 1675, dochter van n.n. van Alphen en N.N.
3) Maertge Vrancken (Maertie/Marijtge) van Rijt, geb. na 1635, ovl. te Souteveen na 1697
Gehuwd 5 sep 1658 met:
Pieter Jaspersz van der Harch, geb. te Souteveen ± 1626, zoon van Jasper Cornelis van der Harch en N.N.
4) Claes Vranckensz van Rijt, geb. ± 1640, ovl. te Kethel 1677, begr. te Kethel 4 sep 1677
Oud rechterlijk archief Schiedam
15-05-1677. Claes Vranckenz. van Dijck zoon van Vranck Willemsz. (van Rijt), Pieter Louwe en Jan Cornelisz. van den Berch tezamen voogden over de weeskinderen van Willem Vranckenz., Pieter Jaspersz. gehuwd met Maertgen Vranckendr. en Claesgen Vranckendr. meerderj. tezamen kinderen van de voorsz. Vranck Willemsz. verkopen tezamen Cornelis Pietersz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Zijlstraat binnen dezer stede, belend O de erfgenamen van Isbrant Willemsz. van Rijt en W het huis vanJan Jochumsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 19-05-1663 (gekocht door Vranck Willemsz van Rhijt), voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
129. 17-05-1
-------------------------------
Gehuwd met Ariaentge Cornelis Hoffstede, wonende in de Oost-Abtspolder in het ambacht van Kethel. Maken hun testament, waarbij de man tot zijn erfgenamen benoemt zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk en uit zijn tweede huwelijk en zijn voorn. 2e echtgenote, en de vrouw tot haar erfgenaam haar man benoemt, mits deze aan haar kinderen overdraagt bij huwelijk of meerderjarigheid een stuk land, groot 1 1/2 morgen, gelegen tussen de Treckwegh en de Vliet, dat Arien Pietersz. van der Hoef in gebruikheeft, terwijl de man tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen aanstelt zijn voorn. echtgenote en Pouwels de Vette, terwijl de vrouw als zodanig benoemt haar voorn. echtgenoot. 29 aug. 1677.

Ondertrouwd 21 okt 1662
Gehuwd (kerk) te Schiedam 6 nov 1662 met:
Maertjen Arijens Stolck, ovl. 1668, begr. te Kethel 27 mrt 1668, dochter van Arijen Pietersz van Stolck en N.N.
Hoofdindex A-Z