Gezinsblad
Jan Jansz. Sasbout, ovl. voor 1572, zoon van Jan Jansz. Sasbout en Elisabeth Joost Aemsdr van der Burgh
Jan Sasbout Janszn. komt het eerst voor als burgemeester van Delft in 1566 en het laatst als weesmeester 1572. Hij huwde vr of in 1548 Lidewy van der Hoeff, dood 20 Dec. 1560, dr. van Michiel en van Sofia Jacobsdr. Muys van Holy en is de schrijver van een handschrift, groot 20 bladz., waarvan het watermerk een adelaar vertoont, op de borst de letters A. C. H. dragende, terwijl het titelblad luidt: Memory boucxken van de geboerte ende oute van de kinderen van Jan Janszn. Zasbout."
met:
Liduina Michielsdr. van der Hoef, ovl. 20 dec 1560, 334. Hier leyd begraven die Eerwaarde Liedewey Michielsdr., de huysvrouw van Jan Jansz. Sasbout en starf 20 December 1560. Bid voor de ziel. (Met de wapens Sasbout en Van der Houff.), begr. te Delft - oude kerk, dochter van Michiel Willemsz van der Hoef en Sofia Jacobsdr. Muys van Holy
NAAR UTRECHT UITGEWEKEN DELFTENAREN: Naemen van de Burgers en Poorters der Stadt Delft die geweken sijn uijt Hollant overmits de Troubelen in den jare 1572 ende 1573 ende houden haer residentie binnen Utrecht ende daer ontrent:

De weduwe van Jan Janz. Sasbout met ses kinderen en de Michiel Janz., sijn zoon, met sijn huijsvrou.
1) Jan Sasbout
Jan was bewindhebber der Oost-Indische Compagnie ter kamer Delft.

Gehuwd (kerk) te Delft 10 jan 1570 met:
Johanna van der Hoog, ovl. te Delft 15 feb 1614
2) Michiel Jansz Sasbout, geb. te Delft 8 nov 1548, ged. 1548, ovl. 8 mrt 1610, Oude kerk te Delft: Graftekens:

Sepulture van Sasbout Jansz. Sasbout starf den 10 Decemb. ao. 1588 en
Michiel Sasbout sterf den 8 Maart ao. 1610
, begr. te Oude kerk, Delft
Rechtelijk archief Kethel en Spaland
Nr. 25 folio 21v. d.d. niet gedateerd.( 1603)
Michiel Jansz. Sasbout poorter van Delft gemachtigde van Mr. Johan Meerhouts licentaat in beide rechten, gehuwd met Catharina Sasbouts, nicht van de voorn. Michiel Jansz. Sasbout, de procuratie verleden voor het gerecht van Culemborg in dato 23-03-1603, mitsgaders als administrerende voogd van Jan Sasbout, met authorisatie van de weesmeesters van Delft in dato 22-04-1603, verkoopt aan Jan Pietersz. wonende in Zouteveen 5 morgen 1 hond 21 roeden buitenland, gelegen aan de Poldervaart genaamd Cleijn Poldertken met een wipmolentje daarop staande, gemeen met 8 hond schaars toekomende de erfgenamen van Marija Duijst van Voorhout, belend ten O: de Polderwatering met de Poldervaartseweg, ten Z: de Poldervaartse watering met de Kerkkade en ten W: scherp uit naar de Kerkbrug over de Poldervaart. Vrij en niet belast. Betaald met f 300 contant en een schuldbrief van f 300 tbv. Mr. Jan Sasbout, te betalen op 17-04-1604, mitsgaders een rentebrief van f 37-10-00 per jaar tpv. Mr. Johan Meerhouts gehuwd met Catharina Sasbouts.
Nr. 26 folio 23 d.d. niet gedateerd.(1603)
Jan Pietersz. wonende te Zouteveen is schuldig aan Mr. Jan Meerhouts licentaat in beide rechten, gehuwd met Catharina Sasbouts, een rente van f 37-10-00 per jaar, spruitende uit de koop van 5 morgen 1 hond 21 roeden buitenland, genaamd het Cleijn Polderken. Hij belooft te betalen op termijnen en verbindt hieraan het voorn. gekochte land, gemeen in 6 morgen 4 hond en waarvan de rest toekomt de erfgenamen van jonkvrouw Maria Duijst van Voorhout, belend ten O: de Polderwatering met de Poldervaartseweg, ten Z: de Poldervaartse watering met de Kerkkade, ten W: scherp uitkomende bij de Kerkbrug over de Poldervaart en ten N: langs de Poldervaart opgaande.
Kanttekening: Jacob Gerritsz. wonende in het Cleijn Polderken exhibeerde de rentebrief, zijnde doosneden en zonder zegels, betaald en gecasseerd. Actum 27-04-1626.

Gehuwd 10 jan 1570 met:
Johanna Arendsdr. van der Hoegh
3) Sasbout Jans Sasbout, geb. te Delft 31 aug 1550, ged. 1550 met:
Catharina van Wapenvelt
4) Elisabeth Jans Sasbout, geb. te Delft 9 okt 1551, ged. 1551
Gehuwd (kerk) te Delft 1590 met:
Dirk Dirkse Bugge, zoon van Dirk Bugge en N.N.
5) Sophia Sasbout, geb. te Delft 7 mei 1552, ged. 1552, ovl. voor 1558
6) Yda Jans Sasbout, geb. te Delft 11 nov 1553, Yda Jan Zasboutsdr. es geboeren up den x i nov(m)bris
a xvcLiiij so(n)nendaechs up Sinte Martijnsdach smorghens nae sess uren, Ende es genoemt nae Yda Ypolitus dr., de tweede huysvrou van Jan Zasboutz. haer beste vaeder(=grootvader) Ende heur peters die haer geheven hebben, zyn dese nae gescreven p(er)soenen: Jan Zasboutz. haer beste vaeder(=grootvader), Elysabet Jansdr. de huysvrou van Lambrecht Michielsz. (v. der Hoeff andere hand) haer oem, Ende Dirickgen Joest Keysersdr. de huysvrou van Willem Michielszn. (v. d. Hoeff andere hand) haer oem.
Up den HIJ Juny a XVcLXV, soe es Yda Jansdr. voerscr. gevorrnt ende voer myn heer den bisschup gebrocht van
Aeffgen Jan Zasboutsdr. bagijnge heur moetge(n).
, ged. 1558
Ida werd begijntje in Delft.
7) Jacob Jans Sasbout, geb. 7 aug 1555, ged. 1555
Jacob Jan Zasboutz. es geboeren up den v i i j n dach
van Augusty a XVCLVJ saturdaechs savons een quartier
voer vier uren, Ende es genoemt nae Jacob Thonis tot
Sciedam zijn overgrote vaeder, Ende zijn peters die hem
geheven hebben zijn dese nae gescreven p(er)soenen:
Pieter Jacobz. Muys wonen(de) tot Dordrecht zyn out
oem, wiens broeder Willem Jacobs Muys v. Holy . . . .
Gijsbert Willemszn. Muys ghetroud Agatha Jan Zasbout
den oude Jan Sasbout dr.; Maritgen Jacobsdr. wonende
tot Sciedam syn oude moetgen de huysvrou van Tieleman Oem Danielszn.; Michiel Cornelisz. (Vosmeer andere hand) zyn oem.
Item up den rajn Juny a x v a x v soe es Jacob Jansz.
voers. gevormt en voer mij(n) heer den bisschup gebrocht van mr. Sasbout Jansz. zyn heer oem.
8) Sophia Sasbout, ged. ± 1560 met:
Lucas van Vliet
9) Catharina Sasbout, geb. te Delft 25 jan 1560, ged. 1560 met:
Hendrik Bugge, zoon van Dirk Bugge en Anna Persyn
Hoofdindex A-Z