Gezinsblad
Cornelis Boertge met:
N.N.
1) Lootje Cornelisdr Boertge
Onbekende relatie met:
Arijen Jansz Onderwater, geb. voor 1667, ovl. na 1667
2) Maertge Cornelisdr Boertge
Onbekende relatie met:
Jacob Joosten van der Slodt
3) Annetge Cornelisdr Boertge
4) Arijen Cornelisz Boertge met:
N.N.
5) Jacob Cornelisz Boertge
6) Angenietje Cornelisdr (Ariaantje) Boertge, geb. te Zoeterwoude ± 1600, ovl. na 1667
Gehuwd te Schiedam(gerecht) 4 okt 1658, @N342@ met:
Vranck Joostenz (Frank van Overrijt) van Rijt, geb. ± 1595, ovl. te Schiedam 1670, begr. 11 nov 1670, zoon van Joost Vrancken van Rijt en Machteld Jansdr den Aechter (Exter)
DINGENBOEK KETHEL
Nr. 732 folio 199v. d.d. ..-02-1628.
Vranck Joosten wonende Schiedam zoon van Joost Vrancken eiser in cas van naasting contra Sier Dircxz. wonende Kethel-ambacht gedaagde. De eiser zegt dat zijn vader enige tijd geleden in een herberg aan de gedaagde had verkocht een gedeelte van zijn boomgaard, gelegen aan de noordzijde van zijn woning, voor de prijs van f 300, contant geld, boven de wijnkoop en het betaald gelag en enig speldegeld. De eiser ziet niet graag dat de boomgaard van de woning van zijn vaders huis zou worden gesepareerd. Zo concludeert hij als oudste zoon en mitsdien gerechtigd, tot de naasting.
--------------------------------------------------------------------
1638: Reeckening, bewijs ende reliqua, die doende is Govert Jansz. Dubois van de quotisatie van den 200
penning over de stadt Schiedam ende de quartiere daer onder gestelt van de waerde van alle roerende ende onroerende goederen. Over de inwoonders ende ingesetenen aldaer, volgende de resolutie van de Heeren Staten van Hollandt ende West Vrieslant, mitsgaders de commissie ende instructie bij deselv daer op gedepecheert in de jare 1638 ende dat van den ontvangh ende uijtgeeff die den voorsz. ontfanger van wegen den voornoemde 200 penning gehadt ende gedaen heeft. Gemaeckt in ponden van 40 grooten; schellingen ende penningen naer advenant.
SOUTEVEEN:
Isbrant Willemsz. Overrijt 15-00-00
Jan Willemsz. Overrijt 15-00-00
----------------------------------------------

1654: Cohier van den 200 penningh over dese stede Schiedam ende alle de dorpen onder dese stede behoorende, mitsgaders Vlaerdingen, Vlaerdinger Ambacht ende Soeteveen, genomen ende geformeert vuijt het Quohier van den jaere 1644, des dat hetselve vermindert is met die geene die sedert vertrocken, gestorven ende verarmt sijn ende weder geaugmenteert met die geene die van
nieuws binnen deser stede ende dorpen sijn comen wonen, verrijckt ende gequalificeert sijn geworden in confirmite van de resolutie van 30 augustus 1652 om den voorn. 200 penningh gevens gelt betaelt te werden binnen ses weecken naer het vuijtgaen van de biljetten aen den Cornelis Besemer, ontfanger, daertoe gecommitteert: Vranck Joosten Overrijt. Solvit 15-06-1653 40-00-00
Jan Willemsz. Overrijt. Solvit 05-08-1653 30-00-00
-------------------------------------------------
SOUTEVEEN:
Isbrant Willemsz. Overrijt. Ontvangen 30 gulden 30-00-00

gehuwd met (1) Sijtge Maertens, sergeant der Schutterij van Schiedam. Maken hun testament, waarbij zij elkaar tot erfgenaam benoemen, mits de langstlevende aan Maertge Claes, gehuwd met Arien Joosten van Rijt, dochter uit het eerste huwelijk van Sijtge Maertens, en aan Janneken Vrancken van Rijt, hun dochter, enige goedeen, de helft van het ongemunte goud en zilver, overdragen en als de man eerst overlijdt, zal de vrouw het vruchtgebruik van hebben van het voorn. legaat voor Janneken Vrancken, terwijl bij hertrouwen van de langstlevende hij de helft van de boedel aan de kinderen zal moeten overdragen, terwijl Maertge Claes niet de goederen zal erven, die de man nog van zijn vader Joost Vrancken van Rijt zal erven, benoemen tot voogden overhun minderjarige erfgenaemen voor de man Isbrant Willemsz. van Rijt, zijn neef, en voor de vrouw Reijnoudt Maertensz Verdel, haar broeder. 20 jan. 1656.
=============
d.d. 29-05-1657. O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M
Vranck Joosten van Overrijt gewezene sergeant van de Schutterij alhier constitueert Jacob Bollaert
notaris en Jan Veen klerk ter secretarie alhier, om te Kethel opdracht te geven aan Maerten Raesz.
van 4 morgen land in de Nieuwlandse polder in de ambacht van Kethel.
==============
18 januari 1660: Vranck Joostensz is benoemd tot voogd door Maritgen Heijndricxsdr., huisvrouw van Harman Jansz. van Diemen, backer te Schiedam, wonende binnen Schiedam, zie aldaar, in dato 18 januari 1660.
============
Rechterlijk archief Kethel:
1628: Vranck Joosten wonende Schiedam zoon van Joost Vrancken eiser in cas van naasting contra Sier Dircxz. wonende Kethel-ambacht gedaagde. De eiser zegt dat zijn vader enige tijd geleden in een herberg aan de gedaagde had verkocht een gedeelte vanzijn boomgaard, gelegen aan de noordzijde van zijn woning, voor de prijs van f 300, contant geld, boven de wijnkoop en het betaald gelag en enig speldegeld. De eiser ziet niet graag dat de boomgaard van de woning van zijn vaders huis zou worden gesepareerd. Zo concludeert hij als oudste zoon en mitsdien gerechtigd, tot de naasting.
------------------------------------
Oud rechtelijk archief Schiedam
14-05-1639. Pouwels Willemsz. Snel verkoopt Vranck Joostenz. van Overrijt een huis en erf gelegen op de Dam en nog een huisje en erf daar achter in de steeg, gekomen van Joris Ariensz. cagenaer, belend het voorsz. huis en erf O s-heren steeg en W het huis van Thomas Huttingh competerende het weeshuis, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven uitkomende en het kleine huisje belend N het grote huis en Z het huis van Maertgen Jacobsdr. Maen weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het grote huis (oude waarbrief grote huis van 31-03-1636 en van het kleine huis 09-12-1637), voor 1200 gld in gereed geld ontvangen.
---------------------------------------
Oud rechtelijk archief Schiedam
09-07-1667. Trijntgen Gerritsdr. laatst weduwe van Maerten Raese voor en Vranck Joostenz. van Overrijth en Cornelis Gerritsz. van Luchtigheijt voogden over de nagelaten weeskinderen van Maerten Raese voor de verkopen Pleuntgen Cornelisdr. Oosterlee weduwe zekere boomgaard of tuin met tuinhuisje daarop staande gelegen op de Schie met een ingang van een poort, belend Z voor Hubrecht van der Vecht raad en fabriekmeester en achter met een scheidsloot en W de koper, alles volgens de oude waarbrief van 09-05-1660, voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
-----------------------------------
Protocollen van voor schout en schepenen verleden akten van transport, schuldbekentenis, borgstelling, testament. Kethel
Nr. 54 folio 41v. d.d. 17-08-1657.
Vranck Joosten van Rijt wonende Schiedam heeft verkocht aan Maerten Raesz. brandewijnbrander te Schiedam, 4 morgen land in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: de verkoper, ten O: de erfgenamen van Wilhem van der Houff, in leven dijkgraaf van Delfland, ten Z: het Fraterhuis te Delft en ten W: de uiterdijk over de Oudendijk. De 2 jongste opdrachtbrieven waarmede de verkoper het land is opgedragen in dato 03-04-1636 en 01-02-1651. Niet belast. De koper zal moeten presteren 2 jaar huur die Thonis Jorisz. Post voor f 40 de morgen aan het verkochte land is hebbende, ingaande St. Pieter laatstleden. Prijs f 110 iedere morgen, gereed geld.
-------------------------------------------------
Hoofdindex A-Z